TIN TỨC - SỰ KIỆN

UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2023
Ngày đăng 28/05/2024 | 5:31 PM  | View count: 91

UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2023

Ngày 15/5/2024, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 151/KH-UBND về việc triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023. Việc đánh giá triển khai thực hiện công tác PCTN năm 2023 của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội theo quy định của Luật PCTN 2018, các văn bản hướng dẫn thực hiện và “Bộ chỉ số tiêu chí đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh” được phê duyệt tại Quyết định số 157/QĐ-TTCP ngày 29/3/2024 của Thanh tra Chính phủ. Việc đánh giá kết quả thực hiện công tác PCTN năm 2023 là nhiệm vụ quan trọng, cần được triển khai thực hiện nghiêm túc, khách quan, khoa học, hiệu quả. Kết quả công tác PCTN được đánh giá cả về định tính và định lượng. Mỗi nội dung đánh giá có số liệu, tài liệu minh chứng cụ thể, để phục vụ việc giải trình theo yêu cầu của Hội đồng đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ, đảm bảo khách quan, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị với Tổ công tác đánh giá PCTN của Thành phố.

Nội dung đánh giá công tác PCTN gồm các nội dung chính sau:

- Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN

- Đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

+ Công tác phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước:

+ Công tác phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước                                              - Đánh giá việc phát hiện và xử lý tham nhũng

- Đánh giá việc thu hồi tài sản tham nhũng

Thời kỳ đánh giá: từ ngày 16/12/2022 đến ngày 31/12/2023.

Trên cơ sở đó, UBND Thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện như sau:

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, các đơn vị trực thuộc UBND Thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã căn cứ Kế hoạch này, tổ chức thu thập thông tin, tài liệu, lập hồ sơ tự đánh giá và xây dựng Báo cáo công tác PCTN của đơn vị mình theo “Bộ chỉ số đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023” ban hành kèm theo Quyết định số 157/QĐ-TTCP ngày 29/3/2024 của Thanh tra Chính phủ, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện (qua Thanh tra Thành phố để tổng hợp) trước ngày 16 / 5 /202 4.

Các đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về nội dung, chất lượng báo cáo; chuẩn bị các tài liệu phục vụ công tác giải trình trước Tổ công tác Thanh tra Chính phủ theo nội dung báo cáo của đơn vị mình và các nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác chuyên môn của ngành.

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Tổ công tác có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá, đề xuất điểm tự đánh giá công tác PCTN năm 2023, báo cáo UBND Thành phố.

2. Ngoài việc đánh giá theo “Bộ chỉ số đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023” của đơn vị mình, đề nghị các cơ quan chủ trì thực hiện:

2.1 Sở Nội vụ: thực hiện đánh giá đối với mục B.1.2, B.1.7, B.1.8, C.2.1, C.2.3 Bộ chỉ số tiêu chí đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ

2.2. Ban Tiếp công dân Thành phố: thực hiện đánh giá đối với mục A.2.4; A.2.5; A.2.6; A.2.7 Bộ chỉ số tiêu chí đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố phối hợp với Thanh tra Thành phố báo cáo về sự tham gia của xã hội trong công tác PCTN; việc phát hiện các hành vi tham nhũng qua hoạt động giám sát. Thực hiện đánh giá đối với mục C.1.1 Bộ chỉ số tiêu chí đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ.

4. Ngân hàng nhà nước – Chi nhánh Hà Nội: Thực hiện đánh giá đối với Mục B.1.4 Bộ chỉ số tiêu chí đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ.

5. Công an Thành phố: báo cáo kết quả thực hiện điều tra các vụ án tham nhũng; kết quả xử lý thu hồi tài sản tham nhũng. Thực hiện đánh giá đối với Mục C.1.3, C.2.2; Mục D Bộ chỉ số tiêu chí đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ.

6. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố, Cục Thi hành án dân sự Thành phố phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo, đánh giá kết quả truy tố, xét xử các vụ tham nhũng; kết quả thu hồi tài sản tham nhũng.

- Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố: cung cấp thông tin, tài liệu, đánh giá, tổng hợp kết quả đối với Mục C.1.3; C.2.2; Mục D Bộ chỉ số tiêu chí đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ.

- Tòa án nhân dân Thành phố: cung cấp thông tin, tài liệu, đánh giá, tổng hợp kết quả đối với Mục C.1.3; C.2.2.3; Mục D Bộ chỉ số tiêu chí đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ.

- Cục Thi hành án dân sự Thành phố: cung cấp thông tin, tài liệu, đánh giá, tổng hợp kết quả đối với Mục D Bộ chỉ số tiêu chí đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ.

7. Thanh tra Thành phố:

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện báo cáo đánh giá công tác PCTN theo Bộ chỉ số của Thanh tra Chính phủ.

- Báo cáo việc lãnh đạo, chỉ đạo của UBND Thành phố về công tác PCTN; công tác ban hành chương trình, kế hoạch PCTN; công tác ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra; công tác thực hiện chế độ thông tin báo cáo về PCTN; công tác minh bạch tài sản, thu nhập; việc phát hiện các hành vi tham nhũng qua công tác thanh tra, giải quyết tố cáo tham nhũng.

- Đôn đốc các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, các đơn vị trực thuộc UBND Thành phố xây dựng Báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2023 theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; chủ trì cùng Tổ công tác tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2023 trình UBND Thành phố phê duyệt để gửi Thanh tra Chính phủ đúng hạn định (trước ngày 31 / 5 /202 4).

                                                                                                                                                            Nguyễn Mai Lâm

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 10
Tổng: 7.507.505

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?