TIN TỨC - SỰ KIỆN

UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2024 của thành phố Hà Nội
Ngày đăng 21/06/2024 | 10:25 AM  | View count: 67

UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2024 của thành phố Hà Nội

Ngày 27/5/2024, đồng chí Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ký ban hành Kế hoạch số 164/KH-UBND về việc tiếp tục nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính - PAR INDEX, Chỉ số Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước - SIPAS và Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh - PAPI năm 2024 của thành phố Hà Nội.

          Ngày 02/4/2024, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) công bố kết quả Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (sau đây viết tắt là PAPI) năm 2023. Kết quả: Thành phố Hà Nội đạt 43.9603 điểm (tăng 0.0603 điểm so với năm 2022); xếp thứ 15/63 tỉnh, thành phố, đứng thứ 01 trong 05 thành phố trực thuộc Trung ương, tiếp tục giữ vị trí nhóm 1 (nhóm Cao - nhóm 16 tỉnh, thành phố có điểm số cao nhất). Ngày 17/4/2024, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị công bố kết quả Chỉ số Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính (sau đây viết tắt SIPAS) và Chỉ số CCHC (sau đây viết tắt là PAR INDEX) năm 2023 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Kết quả: Chỉ số CCHC-PAR INDEX của thành phố Hà Nội đạt 91.43 điểm (tăng 1.85 điểm so với năm 2022); giữ vững vị trí thứ 3/63 tỉnh, thành phố (năm 2022 xếp thứ 3/63); đứng thứ 02 trong 05 thành phố trực thuộc Trung ương. Chỉ số Hài lòng -SIPAS của thành phố Hà Nội đạt 83.57% (tăng 3.41%); xếp thứ 21/63 tỉnh, thành phố, tăng 9 bậc so với năm 2022 (năm 2022 xếp thứ 30/63); đứng thứ 02 trong 05 thành phố trực thuộc Trung ương, hoàn thành chỉ tiêu đề ra năm 2023.

          Để tiếp  tục nâng  cao Chỉ  số PAR  INDEX,  SIPAS,  PAPI năm 2024, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch nhằm đặt ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, sản phẩm, tiến độ và trách nhiệm thực hiện của các đơn vị.

          1. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện,
thị xã

          - Người đứng đầu các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phải xác định rõ công tác CCHC là trách nhiệm của người đứng đầu và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố trong thực hiện các giải pháp để nâng cao Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI.

          - Căn cứ Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trong đó bám sát các nhiệm vụ được phân công chủ trì thực hiện cải thiện đối với từng nội dung, các nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị,
địa phương có liên quan để tổ chức thực hiện theo chỉ tiêu, kết quả đã được
xác định.

          - Định kỳ, báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này (lồng ghép trong báo cáo CCHC định kỳ) gửi Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

          - Giải trình và chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được phân công theo Kế hoạch nếu không đạt chỉ tiêu đề ra, làm giảm điểm số các nội dung, tiêu chí trong các Chỉ số.

          2. Sở Nội vụ

          - Tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện các nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần tại các Chỉ số theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

          - Định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố về tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch này (lồng ghép trong báo cáo CCHC định kỳ).

          - Chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tự đánh giá, chấm điểm, tổng hợp tài liệu kiểm chứng trong công tác chấm điểm Chỉ số PAR INDEX; làm đầu mối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai điều tra xã hội học của Bộ Nội vụ và Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc tại Việt Nam (UNDP).

          - Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND Thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế đô thị và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI năm 2024 của Thành phố; thông tin kịp thời những sáng kiến, giải pháp CCHC của Thành phố đến người dân, doanh nghiệp.

          - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với công tác CCHC nhằm chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót; thực hiện kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất về tình hình, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC, kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính.

          3. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội         Hướng dẫn Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện, cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp trong tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa của Chỉ số PAPI và trách nhiệm của chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

 

Nguyễn Đức Trung

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 61
Tổng: 7.583.465

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?