PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thanh tra Thành phố thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trong Bộ, ngành Tư pháp”.
Ngày đăng 20/10/2021 | 2:53 PM  | View count: 339

Thanh tra Thành phố thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trong Bộ, ngành Tư pháp”.

Ngày 11/10/2021, Chánh Thanh tra Thành phố đã ký ban hành văn bản số 4809/TTTP-PCTN về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trong Bộ, ngành Tư pháp” .

Theo đó, Chánh Thanh traThành phố yêu cầu:

1. Văn phòng và các phòng quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đến công chức, người lao động trong phòng nội dung Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trong Bộ, ngành Tư pháp; Kế hoạch số 18-KH/BCSĐ ngày 06/8/2021 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo, triển khai của Thành ủy, UBND Thành phố về công tác phòng, chống tham nhũng nói chung và công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế nói riêng.

Phối hợp với các đơn vị chức năng trong công tác thu hồi

Tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế một cách hiệu quả. Tập trung thực hiện công tác tham gia, phối hợp với các đơn vị chức năng, cung cấp tài liệu, thực hiện yêu cầu trưng cầu của các cơ quan tố tụng để phục vụ công tác điều tra (nếucó).

Tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý cán bộ, công chức phòng thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, các quy trình công tác chuyên môn, quy chế làm việc của cơ quan đảm bảo công khai minh bạch. Thực hiện giám sát hoạt động Đoàn thanh tra theo đúng quy định của pháp luật.

Nâng cao chất lượng thanh tra, xác minh khiếu nại, tố cáo; kịp thời phát hiện các hành vi tham nhũng, tiêu cực qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

2. Các đồng chí Phó Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng tăng cường quản lý công chức, người lao động trong phòng; thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính; thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra, giám sát công chức, người lao động trong hoạt động công vụ nhất là giải quyết các công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp; kịp thời báo cáo các trường hợp có dấu hiệu vi phạm để xử lý theo quy định.

3. Giao phòng Thanh tra PCTN:

- Tăng cường tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCTN; triển khai các cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo quy định và chỉ đạo củaThanh tra Chính phủ, Thành ủy, UBND Thành phố.

- Tham mưu thực hiện phối họp chặt chẽ các cơ quan nội chính, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

                                                                                                                                                              ThanhThúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 5.879.938

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?