PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Kế hoạch thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2023.
Ngày đăng 13/03/2023 | 3:18 AM  | View count: 49

Kế hoạch thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2023.

Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 01/02/2023 của UBND Thành phố về thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2023; Chủ đề công tác năm 2023 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; Thanh tra Thành phố đã xây dựng Kế hoạch số 770/KH-TTTP ngày 24/02/2023 về thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính (CCHC) năm 2023.

Với các mục đích sau:

- Tuyên truyền về các Chương trình, Kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm, hoạt động, kết quả đạt được trong công tác CCHC của Chính phủ, Thành phố và các cơ quan, đơn vị tới toàn thể đội ngũ công chức, người lao động Thanh tra Thành phố; gắn với chủ đề công tác năm 2023 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

- Nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước; phát huy vai trò giám sát, phối hợp của các tổ chức đoàn thể.

Kế hoạch xây dựng với yêu cầu: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung các nội dung đã làm được và các nội dung tồn tại, khiếm khuyết để rút kinh nghiệm; Công tác thông tin, tuyên truyền cần thực hiện kịp thời, gắn liền với các hoạt động, sự kiện, bám sát Kế hoạch CCHC và Kế hoạch công nghệ thông tin của thành phố Hà Nội năm 2023; Hình thức tuyên truyền đa dạng, phù hợp với mỗi nội dung tuyên truyền; linh hoạt và phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn, tình hình thực tế của cơ quan Thanh tra Thành phố.

Nội dung tuyên truyền gồm các nội dung chính sau:

- Tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật của nhà nước; Chương trình, Kế hoạch của Thành phố về CCHC.

- Tuyên truyền về các hoạt động trong công tác CCHC: trong lĩnh vực cải cách thể chế; trong lĩnh vực cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; trong lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy; trong lĩnh vực cải cách chế độ công vụ; trong lĩnh vực cải cách tài chính công; trong lĩnh vực xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

Việc tuyên truyền thông qua các buổi họp giao ban hàng tuần, hàng tháng ; lồng ghép tại các buổi sinh hoạt chuyên đề, các buổi toạ đàm của Chi đoàn Thanh niên về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng; đăng tin bài trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan Thanh tra Thành phố.

Lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, kiểm tra sát sao việc thực hiện Kế hoạch thông tin, truyên truyền Cải cách hành chính năm 2023 của UBND Thành phố và của cơ quan Thanh tra Thành phố; đảm bảo hiệu quả, chất lượng. Trưởng các phòng thuộc Thanh tra Thành phố phổ biến, triển khai Kế hoạch thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2023 đến toàn thể công chức, người lao động; tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch.

Kế hoạch số 770/KH-TTTP ngày 24/02/2023: ­ tải tại đây .               

                                                                                                                                                                              Hà Dung

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 7
Tổng: 6.165.589

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?