PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023.
Ngày đăng 13/03/2023 | 3:31 AM  | View count: 1972

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023.

Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 01/3/2023 của UBND Thành phố Chánh Thanh tra Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 974/KH-TTTP ngày 08/3/2023 về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023.

Theo đó, nội dung kiểm tra gồm: Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số. Nội dung cụ thể sẽ được Tổ kiểm tra xây dựng lồng ghép với “Đề cương báo cáo kết quả tự kiểm tra nội bộ” gửi đến các phòng chuyên môn.

Áp dụng hình thức tự kiểm tra là chính; căn cứ nội dung hướng dẫn, các phòng chuyên môn chủ động việc tự kiểm tra ở đơn vị mình; báo cáo kết quả tự kiểm tra gửi về Văn phòng định kỳ hàng tháng. Ngoài ra, Tổ kiểm tra sẽ kiểm tra trực tiếp tại tất cả các phòng chuyên môn vào quý IV năm 2023.

Với mục đích: Rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính đã đề ra trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023; kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đưa ra giải pháp góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chuyên môn; Đôn đốc, hướng dẫn, chấn chỉnh các phòng ban chuyên môn cơ quan Thanh tra Thành phố về tiến độ, hiệu quả, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực cải cách hành chính; Đánh giá những nội dung đã làm được, phát hiện kịp thời những sáng kiến kinh nghiệm, mô hình hiệu quả để có phương án nhân rộng trong toàn Thành phố; Tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, nâng cao năng lực, trình độ và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, tạo chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, quản lý điều hành công việc.

Yêu cầu của kế hoạch đặt ra gồm: Hoạt động kiểm tra đảm bảo đúng pháp luật, chính xác, khách quan, trung thực, có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả cao; Tập trung xác định rõ trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên môn; lĩnh vực được giao theo dõi, phụ trách.

Lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, kiểm tra sát sao việc thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC nhà nước năm 2023 của UBND Thành phố và Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2023 của cơ quan đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

Trưởng các phòng thuộc Thanh tra Thành phố phổ biến, triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2023 đến toàn thể CCNV trong phòng; tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; chủ động việc tự kiểm tra ở đơn vị và có báo cáo định kỳ hàng tháng gửi về Văn phòng.

Kế hoạch số 974/KH-TTTP ngày 08/03/2023: ­tải tại đây .               

                                                                                                                                                                                   Hà Dung

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 8
Tổng: 7.507.424

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?