PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Hà Nội ban hành Kế hoạch thông tin tuyên truyền về “Kiểm soát thủ tục hành chính, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” năm 2023.
Ngày đăng 17/04/2023 | 8:25 AM  | View count: 3154

Hà Nội ban hành Kế hoạch thông tin tuyên truyền về “Kiểm soát thủ tục hành chính, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” năm 2023.

Ngày 10/4/2023, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND về việc thông tin, tuyên truyền về “Kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa liên thông” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023

Kế hoạch ban hành nhằm mục đích tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn Thủ đô về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận và giải quyết TTHC trên địa bàn thành phố Hà Nội; triển khai hiệu quả Đề án 06 với tinh thần năm 2023 là “Năm dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới”; nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành thuộc Thành phố trong công tác tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong các cơ quan hành chính nhà nước về hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính (Bộ phận Một cửa). Đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ công chức trong việc phục vụ người dân, doanh nghiệp, tổ chức hướng tới mục tiêu “lấy sự hài lòng của người dân là thước đo đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính nhà nước”. Phát huy vai trò của cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát hiện và phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực, những sáng kiến, giải pháp, mô hình, tấm gương tiêu biểu hoặc những biểu hiện, hành vi chưa đúng của tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Lan tỏa những thành tựu, cải tiến, cách làm, mô hình đổi mới trong việc phục vụ người dân, doanh nghiệp tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố. 

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành Thành phố, UBND cấp huyện, xã, các cơ quan đơn vị thuộc Thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung các nội dung đã làm được và các nội dung còn tồn tại, thiếu sót để rút kinh nghiệm; tuyên truyền kịp thời, gắn liền với các hoạt động, sự kiện; phạm vi tuyên truyền đảm bảo hình thức truyền thông đa phương tiện phù hợp với mỗi nội dung đăng tải. Đồng thời UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị: Văn phòng UBND Thành phố, các ở: Nội vụ, Thông tin và truyền thông, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa và Thể thao xây dựng một số chuyên đề về công tác kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị mình; tăng cường tuyên truyền qua các phương tiện thông tin điện tử nhằm nâng cao các chỉ số SIPAS, PAPI, PAX Index.

Theo đó, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị triển khai công tác thông tin, tuyên truyền thiết thực, hiệu quả; kết hợp đa dạng hóa hình thức thông tin để giúp các cơ quan, doanh nghiệp và người dân hiểu về tầm quan trọng, vai trò, mục tiêu của công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính; huy động nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội để triển khai thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện, tra cứu tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính được tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa, qua dịch vụ bưu chính công ích, trên môi trường điện tử, dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền tới nhóm công dân trẻ về các hình thức giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử qua hệ thống trực tuyến giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố và Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Theo Kế hoạch, nội dung thông tin, tuyên truyền gồm:

- Thông tin, tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm soát thủ tục hành chính; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và mục đích, ý nghĩa công tác đối với sự phát triển Thủ đô.

-  Thông tin, tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin, các mô hình trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các đơn vị trên địa bàn Thành phố.

Ngoài ra, tuyên truyền về các sự kiện nổi bật, các hội thảo, hội nghị, các mô hình hay, sáng tạo trong việc tổ chức triển khai Bộ phận một cửa các cấp, các sáng kiến áp dụng hiệu quả trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa… 

Công tác thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cần được triển khai bằng nhiều phương thức, hình thức, loại hình, sinh động, phong phú, thiết thực, kịp thời như trên các phương tiện thông tin đại chúng; biên soạn và phát hành các ấn phẩm thông tin, tuyên truyền; tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, đối thoại và các hình thức khác như các kênh tương tác, mạng xã hội như Facebook, zalo… 

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các cấp xây dựng kế hoạch về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023 (có thể lồng ghép trong Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính hàng năm của đơn vị); thường xuyên tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến các nội dung chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và các văn bản hướng dẫn thực hiện về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của đơn vị; thực hiện đúng các quy định về niêm yết công khai thủ tục hành chính theo đúng quy định./.

Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 41
Tổng: 7.583.168

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?