PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Kế hoạch phát động và hưởng ứng phong trào chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023).
Ngày đăng 19/04/2023 | 4:20 AM  | View count: 3388

Kế hoạch phát động và hưởng ứng phong trào chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023).

Thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 24/3/2023 của UBND Thành phố về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023); Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 22/3/2023 của UBND Thành phố về tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2023 - 2025, Thanh tra Thành phố đã xây dựng Kế hoạch số 1432/KH-TTTP ngày 04/4/2023 phát động và hưởng ứng phong trào thi đua.

Kế hoạch xây dựng nhằm mục đích:

- Thông qua các hoạt động nhằm khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, nhiệm vụ năm 2023 và cả nhiệm kỳ.

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng; các tổ chức chính trị - xã hội; của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động về vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường vai trò lãnh đạo của người đứng đầu cấp ủy Đảng, Chính quyền đối với công tác thi đua, khen thưởng và các phong trào thi đua yêu nước gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Thông qua phong trào thi đua để rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm; tăng cường đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác đối với toàn thể công chức, nhân viên, người lao động Thanh tra Thành phố.

Theo đó, các yêu cầu kế hoạch đặt ra cụ thể gồm: Tổ chức phong trào thi đua phải gắn với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành, của đơn vị theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo bộ, ngành, địa phương trên các lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng nhằm ổn định tình hình trật tự xã hội, góp phần phát triển kinh tế của địa phương, đất nước; 100% các phòng thuộc Thanh tra Thành phố có các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; đẩy mạnh thi đua giữa các công chức trong phòng, giữa các phòng chuyên môn; tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Nội dung kế hoạch gồm 05 nội dung chính sau:

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành trên các lĩnh vực hoạt động: công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng.

- Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực nhằm phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm của Trung ương và Thành phố phát động.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoàn cảnh ra đời, mục đích, ý nghĩa và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước thông qua các buổi họp giao ban hàng tuần, hàng tháng; lồng ghép tại các buổi sinh hoạt chuyên đề, các buổi toạ đàm của Chi đoàn Thanh niên; đăng tin bài trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan Thanh tra Thành phố.

- Tập trung nâng cao chất lượng công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến, các gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục tổ chức, hưởng ứng có hiệu quả Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các phòng thuộc cơ quan Thanh tra Thành phố: căn cứ nội dung Kế hoạch phát động, triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức phòng đảm bảo chất lượng, hiệu quả; kịp thời phát hiện đề xuất, giới thiệu các điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt để biểu dương, tuyên truyền và nhân rộng. Công chức, người lao động cơ quan Thanh tra Thành phố tích cực hưởng ứng Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt năm 2023.

 

Kế hoạch số 1432/KH-TTTP ngày 04/4 /2023: ­ tải tại đây .                                  

                                                                                                                                                                                Hà Dung

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 54
Tổng: 7.583.342

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?