PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Kế hoạch tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2023 - 2025.
Ngày đăng 19/04/2023 | 4:23 AM  | View count: 3171

Kế hoạch tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2023 - 2025.

Ngày 22/3/2023, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2023 -2025.

Với 04 yêu cầu cụ thể gồm:

- Chủ động phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn; tạo điều kiện thuận lợi để các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới tiếp tục phát huy tính sáng tạo, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh.

- Công tác bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến phải được thực hiện thường xuyên, liên tục trong tổ chức phong trào thi đua ở các đơn vị. Việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến phải gắn liền với sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua , các cuộc vận động…của mỗi cấp, mỗi ngành, trong từng giai đoạn cụ thể. Điển hình được công nhận phải thực sự tiêu biểu, có sức lan tỏa, tác động tích cực đối với cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và trong đời sống xã hội; tổ chức thi đua cùng điển hình để tạo sức lan tỏa, góp phần thúc đẩy và nâng cao hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước.

- Việc xét chọn, giới thiệu, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến phải đảm bảo tính khách quan, trung thực; việc biểu dương, khen thưởng phải đảm bảo tính kịp thời, có tác dụng động viên, nêu gương.

- Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành và các đơn vị phải tập trung, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Kế hoạch, đảm bảo hiệu quả thiết thực. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về kết quả xét chọn, giới thiệu, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt của cơ quan, đơn vị.

Theo đó, Kế hoạch đặt ra các nhiệm vụ và giải pháp sau:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến;

- Chủ động và tích cực phát hiện, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến;

- Tổ chức thực hiện hiệu quả việc nêu gương và thi đua cùng các điển hình tiên tiến;

- Quan tâm khen thưởng các gương điển hình tiên tiến;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến;

- Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng, cán bộ tuyên truyền.

Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền gương điển hình tiên tiến tại đơn vị; xây dựng, ban hành quy định về tiêu chuẩn điển hình tiên tiến của đơn vị và gửi về Ban Thi đua – Khen thưởng Thành phố hoàn thành trước ngày 30/6/2023./.

Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 22/3/2023 : ­ tải tại đây .                  

                                                                                                                                                                                Hà Dung

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 4
Tổng: 6.598.435

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?