PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tiếp công dân Thành phố.
Ngày đăng 04/08/2023 | 11:11 AM  | View count: 1058

Sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tiếp công dân Thành phố.

Ngày 28/4/2023, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Quyết định 2526/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND Thành phố.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; các quy định trái với quy định tại Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Theo đó, tại Điều 1, Quyết định nêu rõ việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND Thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tiếp công dân thành phố Hà Nội như sau:

- Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 như sau:

“a) Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền đối với những đơn, vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Ban Tiếp công dân Thành phố chuyển đến; việc thực hiện các văn bản, chỉ đạo của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo có hiệu lực pháp luật.”.

- Bổ sung điểm d khoản 4 như sau:

“d) Tổng hợp báo cáo về hồ sơ, thẩm tra báo cáo kết quả xác minh (kèm theo dự thảo văn bản giải quyết của Chủ tịch UBND Thành phố) của các cơ quan, đơn vị trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết nội dung tố cáo theo thẩm quyền, quy định của pháp luật.”.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã; Trưởng Ban Tiếp công dân Thành phố và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 28/4/2023: ­ tải tại đây .           

                                                                                                                                                                                   Hà Dung

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 60
Tổng: 7.583.718

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?