PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thanh tra Chính phủ hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra
Ngày đăng 22/11/2023 | 5:20 AM  | View count: 242

Thanh tra Chính phủ hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra

Ngày 01/11/2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 01/2023/TT-TTCP hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra.

* Về đối tượng áp dụng, Thông tư áp dụng đối với 03 chủ thể như sau:

- Các cơ quan thanh tra theo cấp hành chính, bao gồm: Thanh tra Chính phủ; Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thanh tra quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Cơ quan thanh tra tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

- Cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực, bao gồm: Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ; Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ và tương đương; Cơ quan thanh tra trong cơ quan cơ yếu Chính phủ; Thanh tra sở.

- Cơ quan thanh tra ở cơ quan thuộc Chính phủ.

* Về phạm vi điều chỉnh, Thông tư hướng dẫn danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra, cụ thể:

- Về danh mục vị trí việc làm, Thông tư đã quy định 24 vị trí việc làm đối với công chức nghiệp vụ chuyên ngành thanh tra như sau:

 

 

 

TT

Tên vị trí việc làm

Ngạch công chức

Cấp trung ương

Cấp tỉnh

Cấp huyện

1

Thanh tra viên cao cấp về công tác thanh tra

Thanh tra viên cao cấp

x

 

 

2

Thanh viên chính về công tác thanh tra

Thanh tra viên chính

x

x

 

3

Thanh tra viên về công tác thanh tra

Thanh tra viên

x

x

x

4

Chuyên viên cao cấp về công tác thanh tra

Chuyên viên cao cấp

x

 

 

5

Chuyên viên chính về công tác thanh tra

Chuyên viên chính

x

x

 

6

Chuyên viên về công tác thanh tra

Chuyên viên

x

x

x

7

Thanh tra viên cao cấp về tiếp công dân và xử lý đơn

Thanh tra viên cao cấp

x

 

 

8

Thanh tra viên chính về tiếp công dân và xử lý đơn

Thanh tra viên chính

x

x

 

9

Thanh tra viên về tiếp công dân và xử lý đơn

Thanh tra viên

x

x

x

10

Chuyên viên cao cấp về tiếp công dân và xử lý đơn

Chuyên viên cao cấp

x

 

 

11

Chuyên viên chính về tiếp công dân và xử lý đơn

Chuyên viên chính

x

x

 

12

Chuyên viên về tiếp công dân và xử lý đơn

Chuyên viên

x

x

x

13

Thanh tra viên cao cấp về giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thanh tra viên cao cấp

x

 

 

14

Thanh tra viên chính về giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thanh tra viên chính

x

x

 

15

Thanh tra viên về giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thanh tra viên

x

x

x

16

Chuyên viên cao cấp về giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chuyên viên cao cấp

x

 

 

17

Chuyên viên chính về giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chuyên viên chính

x

x

 

18

Chuyên viên về giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chuyên viên

x

x

x

19

Thanh tra viên cao cấp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thanh tra viên cao cấp

x

 

 

20

Thanh tra viên chính về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thanh tra viên chính

x

x

 

21

Thanh tra viên về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thanh tra viên

x

x

x

22

Chuyên viên cao cấp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Chuyên viên cao cấp

x

 

 

23

Chuyên viên chính về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Chuyên viên chính

x

x

 

24

Chuyên viên về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Chuyên viên

x

x

x

 

Trong trường hợp công chức đang giữ ngạch công chức cao hơn so với ngạch công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm được quy định tại Thông tư này thì được bảo lưu ngạch công chức cho đến khi có hướng dẫn mới.

- Về bản mô tả công việc và khung năng lực, Thông tư đã hướng dẫn chi tiết đối với từng vị trí việc làm về mục tiêu vị trí việc làm; các công việc và tiêu chí đánh giá; các mối quan hệ trong công việc; phạm vi quyền hạn; các yêu cầu về trình độ, năng lực quy định tại Phụ lục II.A, Phụ lục II.B, Phụ lục II.C, Phụ lục II.D.

- Về khung cấp độ xác định năng lực, Thông tư đã hướng dẫn chi tiết đối với từng vị trí việc làm về nhóm năng lực chung; nhóm năng lực chuyên ngành thanh tra; nhóm năng lực quản lý quy định tại Phụ lục III.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2023.

Thông tư số 01/2023/TT-TTCP ngày 01/11/2023: tải tại đây.

                                                                                                                                                                             Doãn Cường

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 14
Tổng: 7.300.153

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?