PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Kết quả công tác PCTN 9 tháng đầu năm 2017 của huyện Hoài Đức
Ngày đăng 06/10/2017 | 8:43 PM  | View count: 841

Công tác phòng, chống tham nhũng được UBND huyện Hoài Đức quan tâm chỉ đạo thực hiện; gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 20/01/2010 của UBND Thành phố triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020; Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”.

Theo đó, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về PCTN, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về công tác PCTN; tập trung thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

Theo báo cáo của UBND huyện, đã quan tâm thực hiện công khai trong việc lập, phân bổ ngân sách, giao dự toán thu- chi ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách. Trên cơ sở dự toán được phê duyệt, UBND huyện đã thông báo công khai đến các cơ quan, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể trong toàn huyện. Đối với công tác quản lý ngân sách cấp xã, về cơ bản các xã, thị trấn đã chủ động xây dựng dự toán thu- chi ngân sách xã từ các ban ngành đoàn thể, tổng hợp trình HĐND xã phê duyệt làm cơ sở thực hiện. Về công tác đầu tư  xây dựng cơ bản và quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản: Các dự án đầu tư xây dựng ở các xã, thị trấn đều được bàn bạc thống nhất từ cơ sở; công khai quy hoạch xây dựng cơ bản, định mức, tiêu chuẩn, chế độ để mọi tổ chức, cá nhân biết, tạo thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát của nhân dân. Các công trình xây dựng cơ bản có nguồn vốn từ xã hội hóa, nhất là từ ngân sách Nhà nước được công khai, minh bạch và có giám sát cộng đồng trong quá trình xây dựng. Các khoản huy động đóng góp của nhân dân đều được HĐND các xã, thị trấn cho phép, được công khai minh bạch trong nhân dân và được Ban Thanh tra nhân dân, Tổ giám sát của nhân dân kiểm tra, giám sát, đảm bảo dân chủ, công khai, sử dụng đúng mục đích.

Thực hiện công tác cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 10177/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008; kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại huyện và xã, thị trấn. Đến nay, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại huyện và 20 xã, thị trấn trong huyện cơ bản hoạt động đạt hiệu quả. UBND huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã chuẩn hóa, công khai thực hiện bộ TTHC thực hiện thống nhất trên địa bàn, xây dựng quy trình tiếp nhận và trả kết quả TTHC theo hướng đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, giảm thời gian, chi phí hành chính./.

                                                                                                                                                Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 4
Tổng: 5.790.285

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?