PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Kết quả công tác PCTN 9 tháng đầu năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ngày đăng 16/10/2017 | 2:15 PM  | View count: 668

Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí luôn được Sở coi là nhiệm vụ trọng tâm; công tác PCTN gắn với việc thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”; Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 28/4/2017 của Thành ủy về việc thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Ngày 30/12/2016, Sở ban hành Kế hoạch số 61/KH-KHĐT về kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017, quán triệt đến các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và đầu tư, sở đã tập trung rà soát phân công, sắp xếp tổ chức các đơn vị thuộc Sở, ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc sở; đang xây dựng quy chế làm việc của sở để đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Sở đã ban hành văn bản số 07/NB-KH&ĐT ngày 23/02/2017 để triển khai tới toàn thể cán bộ công chức và người lao động các quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức theo Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của Thành phố; đã công khai và thực hiện đúng quy trình việc bổ nhiệm, nâng lương và thi đua khen thưởng. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại quyết định số 6950/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 được Sở niêm yết công khai tại trụ sở và trên Website của sở; 100% các thủ tục hành chính đều đạt mức 2,3. Sở cũng tăng cường trách nhiệm giải trình trong việc thực hiện thủ tục hành chính, ngày 05/5/2017 Sở ban hành Thông báo số 344/TB-KH&ĐT về việc thực hiện nghiêm các quy định xin lỗi của cơ quan hành chính đối với những hồ sơ thủ tục hành chính chậm trả kết quả giải quyết; đã thực hiện nâng cấp phần mềm quản lý và điều hành tác nghiệp theo ISO 9001:2008 phục vụ công tác thay đổi cơ cấu tổ chức tập trung nâng cấp chức năng quản lý hồ sơ công việc vó thời hạn để quản lý, theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện xử lý công việc có thười hạn của các cán bộ công chức, viên chức tại các phòng./.

Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 1
Tổng: 5.790.241

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?