PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Sở Giao thông vận tải thực hiện công tác PCTN 9 tháng đầu năm 2017. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí luôn được Sở coi là nhiệm vụ trọng tâm;
Ngày đăng 16/10/2017 | 2:17 PM  | View count: 733

Theo báo cáo của Sở, công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch của cấp trên về phòng, chống tham nhũng được Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Chỉ đạo PCTN tổ chức thực hiện lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chính trị, họp giao ban công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết của cấp ủy Đảng. Ngày 12/01/2017, Sở Giao thông vận Tải đã ban hành Kế hoạch số 44/KH-SGTVT về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017; ngày 20/6/2017, Sở ban hành Quyết định số 893/QĐ-SGTVT về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Sở. Thanh tra Sở ban hành Quyết định số 1054/QĐ-PCTN&THTKCLP ngày 7/8/2017 về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác PCTN&THTKCLP tại các đơn vị trực thuộc Thanh tra Sở Giao thông Vận tải năm 2017; đến nay đã kiểm tra được 05/05 đội thanh tra giao thông: Chương Mỹ, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Sơn Tây, Gia Lâm.

Theo đó, Sở báo cáo các dự án đầu tư xây dựng cơ bản do Sở Giao thông Vận tải được giao làm chủ đầu tư đều được thực hiện trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch hàng năm được UBND Thành phố giao; việc phân bổ dự án đầu tư được cân đối cho các Ban quản lý dự án trực thuộc Sở GTVT và được thông báo công khai, minh bạch đến các đơn vị có liên quan; việc quản lý thực hiện dự án đảm bảo công khai, minh bạch đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư thực hiện dự án đến giai đoạn kết thúc đầu tư thực hiện dự án. Sở đã thực hiện công khai dự toán, quyết toán ngân sách theo quy định tại Thông tư số 21/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính; thực hiện chi tiêu, mua sắm tài sản công theo quy định; đã quán triệt các phòng, ban trực thuộc Sở thực hiện nghiêm túc Quyết định 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tặng quà, nhận quà và nộp quà của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức. Sở đã thực hiện công khai, minh bạch 100 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở theo Quyết định số 905/QĐ_UBND ngày 23/02/2016 trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao Thông Vận tải./.

Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 8
Tổng: 5.784.875

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?