PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Kết quả công tác PCTN 9 tháng đầu năm 2017 của quận Ba Đình
Ngày đăng 06/11/2017 | 4:34 PM  | View count: 770

Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí luôn được Quận ủy, UBND quận Ba Đình coi là nhiệm vụ trọng tâm; công tác PCTN gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”; Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 28/4/2017 của Thành ủy về việc thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị.

Thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, UBND quận đã ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 23/2/2017 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 và đã triển khai đến các phòng, ban, đơn vị trực thuộc quận; đến nay hầu hết các phòng, ban, đơn vị, trường học đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Kế hoạch của đơn vị mình. Ngày 14/6/2017, Quận ủy Ba Đình ban hành Kế hoạch số 58-KH/QU thực hiện Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 28/4/2017 của Thành ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Bên cạnh đó, UBND quận cũng ban Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 17/01/2017 về tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2017 trên địa bàn quận, trong đó có pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Theo báo cáo của UBND quận, các đơn vị đã quan tâm thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Về công tác quản lý tài chính và sử dụng ngân sách nhà nước: UBND quận đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và quy định về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước; việc phân bổ dự toán ngân sách cho các phòng, ban, đơn vị và các phường từ khâu lập, quyết toán, thu, chi ngân sách nhà nước theo quy định về thủ tục và định mức, được thông qua HĐND và thể chế hoá bằng các Quyết định. Trong lĩnh vực đầu tư công, ngoài việc công khai danh mục đầu tư, UBND quận chỉ đạo công khai các trình tự, thủ tục về đầu tư xây dựng cơ bản, niêm yết tại bộ phận một cửa của UBND quận. Trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tiến hành công khai theo quy định của pháp luật. Việc thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được thông báo công khai đến các đơn vị ngay từ đầu năm; các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo giải quyết tố cáo được niêm yết công khai tại trụ sở tiếp dân, công khai trên Cổng thông tiên điện tử của quận. Về công tác cải cách hành chính, quận thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các thủ tục hành chính và niêm yết theo yêu cầu của Thành phố tại bộ phận một cửa của quận, đã xây dựng quy trình giải quyết theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đối với 100% thủ tục cấp quận và cấp phường. Ngày 10/02/2017, UBND quận ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/2/2017 của UBND Thành phố về thực hiện “Nam kỷ cương hành chính 2017” và đã quán triệt phổ biến đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong quận; UBND quận chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Quận, UBND các phường nghiêm túc thực hiện Quyết định 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội./.

Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 11
Tổng: 5.784.868

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?