PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Kết quả công tác PCTN năm 2017 của Sở Tài chính
Ngày đăng 06/11/2017 | 4:37 PM  | View count: 1270

Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí luôn được Sở coi là nhiệm vụ trọng tâm; công tác PCTN gắn với việc thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”; Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 28/4/2017 của Thành ủy về việc thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Theo báo cáo của Sở, Đảng uỷ và Ban Giám đốc Sở thường xuyên chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt mục đích, nội dung của Luật, Nghị định về phòng, chống tham nhũng; quán triệt các chủ trương, chính sách của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ, Thành ủy và UBND Thành phố đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, Đảng viên thuộc Sở; quán triệt việc thực hiện nghiêm túc các kế hoạch hằng năm về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Sở Tài chính đã ban hành kế hoạch số 420/KH-STC ngày 19/1/2017 về công tác phòng chống tham nhũng năm 2017; đã tập trung thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như:

Trong công tác công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính ngân sách để phòng ngừa tham nhũng lãng phí,  Sở Tài chính đã tham mưu trình UBND Thành phố ban hành Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 21/01/2017 về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015 và Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2017; đối với kinh phí hoạt động của Sở Tài chính, Sở Tài chính đã thực hiện đúng quy trình công khai dự toán và quyết toán ngân sách theo quy định. Về xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức tiêu chuẩn, Sở Tài chính đã ban hành và công khai Quy chế chi tiêu nội bộ, xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công để các cơ quan chức năng kiểm soát  và cán bộ, công chức trong Sở giám sát. Sở Tài chính đã chỉ đạo các phòng, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nghiêm túc thực hiện Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2017, Sở Tài chính chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, Sở Tài chính thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các qui định của pháp luật về công vụ, công chức, nhất là thực hiện qui tắc ứng xử, những việc CBCC không được làm, trách nhiệm giải trình, minh bạch tài sản, thu nhập, việc thực thi công vụ ở những vị trí trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính và yêu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp; tăng cường giáo dục liêm chính, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng. Trong công tác chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng, Sở Tài chính đã thực hiện xong việc sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ đợt 1 đối với 3 đơn vị trực thuộc và đi vào hoạt động theo tổ chức bộ máy mới từ ngày 01/10/2016; đối với các phòng thuộc Sở, đã thực hiện xong việc sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, đi vào hoạt động theo tổ chức bộ máy mới từ ngày 01/01/2017; qua sắp xếp đã giảm được 02 phòng và giảm 11 đồng chí phó trưởng phòng (không tham gia điều hành), 04 trưởng phòng thuộc chi cục thôi giữ chức vụ, 01 trưởng phòng chi cục xuống phó trưởng phòng, 02 phó trưởng phòng chi cục thôi giữ chức vụ. Ngoài ra, Sở Tài chính đã thực hiện nghiêm túc quy định, trách nhiệm của người đứng đầu theo pháp luật Phòng chống tham nhũng; tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan; thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; thực hiện thanh tra kế hoạch về chấp hành pháp luật đối với thu, chi và quản lý ngân sách, quản lý tài sản nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị sử dụng ngân sách nhằm ngăn ngừa những sai phạm và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách; tập trung thanh tra thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách, nhất là chi đầu tư XDCB; phối hợp với các cơ quan có liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện thu, quản lý, sử dụng các loại phí, lệ phí, giá trên địa bàn Thành phố Hà Nội; thanh tra, kiểm tra pháp luật về giá./.

Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 12
Tổng: 5.784.866

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?