PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị "về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"
Ngày đăng 12/09/2017 | 4:08 PM  | View count: 6915

Ngày 28/4/2017, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 43-KH/TU về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị “về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”

 

Theo đó, Kế hoạch xây dựng nhằm mục đích nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; qua đó xác định vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, đặc biệt trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong việc khắc phục những hạn chế, yếu kém để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãnh phí phải đặt trong tổng thể việc thực hiện nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), Kết luận 21-KL/TW (khóa XI), Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị, Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để thực hiện mục tiêu nhằm kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong 05 năm tới là kiềm chế, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng lãng phí, Kế hoạch đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như:

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là của người đứng đầu;

- Quản lý giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên; hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức cán bộ để phòng, chống tham nhũng, lãng phí;

- Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách đảm bảo thực hiện công khai, minh bạch trên các lĩnh vực;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra Nhà nước và giám sát của HĐND; kiểm soát có hiệu quả quyền lực, tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn;

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí và nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí;

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng, lãng phí;

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin, truyền thông của Thành phố; xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí./.

          Bảo Yến

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 10
Tổng: 5.785.124

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?