PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Một số nội dung cơ bản của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018
Ngày đăng 21/08/2019 | 10:20 AM  | View count: 11635

Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2018thay thế cho Luật phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13.

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 gồm 10 chương, 96 điều có hiệu lực từ ngày 01/7/2019 với một số nội dung cơ bản sau:

Về phạm vi điều chỉnh: Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Luật này nêu rõ các hành vi tham nhũng, gồm các hành vi tham nhũng trong khu vực Nhà nước và trong khu vực ngoài Nhà nước, cụ thể:

- Các hành vi tham nhũng trong khu vực Nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước thực hiện, bao gồm: Tham ô tài sản; nhận hối lộ; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; giả mạo trong công tác vì vụ lợi; đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi; lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi; nhũng nhiễu vì vụ lợi; không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi.

- Các hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài Nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước thực hiện, bao gồm: Tham ô tài sản; nhận hối lộ; đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức mình vì vụ lợi.

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã quy định bổ sung thêm việc áp dụng Luật Phòng, chống tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước; bổ sung chương mới về phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước bao gồm các nội dung: xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng; việc áp dụng Luật Phòng, chống tham nhũng đối với các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước. Điều này thể hiện tinh thần từng bước mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật đối với khu vực ngoài nhà nước.

Về nội dungphòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị,Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 quy định: Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; Thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Về phát hiện tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị: Luật Phòng, chống tham nhũngnăm 2018 tiếp tục quy định về công tác kiểm tra và tự kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm toán; Phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng. Trong đó có bổ sung quy định kiểm tra hoạt động chống tham nhũng trong cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân; quy định thẩm quyền của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước trong thanh tra, kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; xử lý vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được phát hiện qua hoạt động thanh tra, kiểm toán; xử lý vi phạm trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 quy định nội dung trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng; Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc áp dụng biện pháp tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác đối với người có hành vi vi phạm; Trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Về xử lý tham nhũng và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 quy định xử lý tham nhũng(xử lý người có hành vi tham nhũng, xử lý tài sản tham nhũng), xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũngtrong các cơ quan, tổ chức, đơn vị và trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước.

Ngoài ra, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 còn quy định các nội dung như: Trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; Trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; Hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng.

Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/7/2019./.

Toàn văn Luật PCTN số 36/2018/QH14: tải tại đây

                                                                                                                                                              Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 16
Tổng: 5.796.781

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?