PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 25/09/2019 | 4:38 PM  | View count: 4415

Ngày 17/9/2019, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 206/KH-UBND về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội

 

Kế hoạch xây dựng nhằm mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân Thủ đô; Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của CB, CC, VC đặc biệt là người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị trong thực hiện pháp luật PCTN; Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh nâng cao hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN vừa mang tính chất chiều rộng, đi vào chiều sâu, thiết thực; Từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi, loại bỏ dần các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, lãng phí, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; Gắn việc tuyên truyền PCTN với thực hành tiết kiệm chống lãng phí và việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tới từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân Thủ đô.

Theo đó, nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN bao gồm:

- Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp PCTN.

- Ý nghĩa, tầm quan trọng của PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN.

- Quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, của Thành phố về PCTN.

- Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trọng tâm là các quy định mới về hành vi tham nhũng; PCTN trong khu vực ngoài nhà nước; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát TSTN của người có chức vụ, quyền hạn….

- Kinh nghiệm PCTN trong lịch sử Việt Nam và Thành phố; các nhiệm vụ, giải pháp PCTN trong các văn bản chỉ đạo, đánh giá, tổng kết….công tác PCTN của Trung ương và Thành phố.

- Công ước của Liên Hiệp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong PCTN; kinh nghiệm quốc tế về PCTN.

- Tình hình, kết quả thực hiện chính sách pháp luật về PCTN, kết quả thanh tra, kiểm tra các vụ việc và điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến tham nhũng; kết quả xử lý các vụ việc về PCTN của cả nước và Thành phố.

- Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong PCTN.

- Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về PCTN và đạo đức liêm chính, phê phán những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý - kinh tế - văn hóa - xã hội có chủ đề, nội dung về PCTN và đạo đức liêm chính.

Để triển khai thực hiện Kế hoạch có hiệu quả, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này; chủ động hoàn thành việc ban hành kế hoạch cả giai đoạn 2019 - 2021 trong quý III năm 2019 và kế hoạch hàng năm từ tháng 12 năm trước để triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm; lồng ghép thực hiện kế hoạch này với kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, địa phương; hàng năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Thanh tra Thành phố tổng hợp báo cáo UBND Thành phố và Thanh tra Chính phủ./.

Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 17/9/2019: tải tại đây

Bảo Yến

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 17
Tổng: 5.685.593

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?