PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Hà Nội ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 20/8/2019 để triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019, Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày đăng 30/10/2019 | 3:51 PM  | View count: 3531

    Ngày 20/8/2019, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019, Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Mục đích của Kế hoạch nhằm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 29/01/2019 về việc tổ chức thực hiện chủ đề công tác năm 2019 “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm các cấp chính quyền Thành phố và cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN); khắc phục những hạn chế, yếu kém, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội của Thành phố; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, công chính, liêm minh, có năng lực, chuyên môn đáp ứng nhiệm vụ được giao; đồng thời đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan chức năng về PCTN.

Theo đó, Kế hoạch đề ra 05 nội dung chính gồm:

Một là, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về PCTN, Luật PCTN năm 2018, các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị PCTN, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN; phải coi đấu tranh PCTN là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài, đặc biệt quan trọng và lấy làm tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của từng cơ quan, đơn vị.

Hai là, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng.

Ba là, thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý.

Bốn là, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN.

Năm là, tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm.

UBND Thành phố yêu cầu giám đốc sở, Thủ trưởng các ban, ngành, các Tổng công ty, các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị trực thuộc Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này./.+655

Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 20/8/2019 của UBND Thành phố: Tải tại đây

                                                                                                                                                                 Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 3
Tổng: 5.685.472

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?