Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách

Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2020 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã.
Ngày đăng 14/09/2020 | 4:49 PM  | View count: 234

Ngày 04/9/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 178/KH-UBND về triển khai xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã.

Theo đó, Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2020 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố được xác định trên cơ sở điểm tự đánh giá của của các sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã (có sự thẩm định, điều chỉnh của Hội đồng thẩm định, đánh giá xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC của thành phố) và điểm điều tra xã hội học.

Về tự đánh giá: Các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã tự đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của cơ quan mình theo hướng dẫn của Sở Nội vụ và hoàn thành và gửi Sở Nội vụ trước ngày 22/12/2020. Về thẩm định điểm tự đánh giá: Các thành viên Hội đồng thẩm định, đánh giá xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC của thành phố thẩm định kết quả tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã trong tháng 01/2021.

Điều tra xã hội học được tiến hành lấy ý kiến của các nhóm đối tượng: Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội; cán bộ, công chức, viên chức thuộc sở; lãnh đạo phòng cấp huyện; doanh nghiệp, tổ chức có giao dịch TTHC; người dân (cá nhân) có giao dịch TTHC; đại biểu HĐND cấp huyện; cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện; lãnh đạo UBND cấp xã; cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức có giao dịch TTHC; người dân (cá nhân) trên địa bàn.

Phiếu điều tra xã hội học thuộc các nhóm đối tượng đại biểu HĐND, cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo UBND cấp xã được xây dựng dựa trên các tiêu chí, tiêu chí thành phần điều tra xã hội học đã được phê duyệt theo Quyết định số 6677/QĐ-UBND, ngày 25/9/2017, của UBND thành phố. Phiếu điều tra xã hội học thuộc các nhóm đối tượng là doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh có giao dịch TTHC; người dân (cá nhân) có giao dịch TTHC thực hiện theo mẫu phiếu quy định tại Kế hoạch số 134/KH-UBND, ngày 01/7/2020, của UBND thành phố về khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố năm 2020.

Thời gian điều tra từ tháng 9/2020 đến 30/11/2020; thực hiện thu thập thông tin với mỗi đối tượng điều tra theo tình hình cụ thể của các đơn vị.

Thời kỳ đánh giá thu thập thông tin về kết quả công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị phát sinh từ 01/01/2020 đến 30/11/2020. Xử lý số liệu và tổng hợp kết quả điều tra xã hội học xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2020 của các sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã trong tháng 01/2021.

Về xác định kết quả Chỉ số đánh giá kết quả CCHC: Tổng hợp kết quả thẩm định và kết quả điều tra xã hội học, xây dựng báo cáo kết quả Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2020 của các sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã trong tháng 2/2021. Họp Hội đồng thẩm định, đánh giá kết quả xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC của thành phố và trình UBND thành phố công bố kết quả Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2020 của các sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã, trong tháng 3/2021./.

                                                                                                                                                                Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 10
Tổng: 5.994.521

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?