Tin thanh tra

UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020
Ngày đăng 11/02/2020 | 3:21 PM  | View count: 9099

Ngày 23/12/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 7235/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch số 5528/KH-TTTP ngày 20/11/2019 về công tác thanh tra năm 2020 của Thanh tra thành phố Hà Nội.

Căn cứ định hướng xây dựng công tác thanh tra năm 2020 của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố về nhiệm vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2020, Thanh tra thành phố xây dựng Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 nhằm triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra gắn với việc tham mưu cho Thành ủy, UBND Thành phố trong công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Tại Kế hoạch xác định các nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân và khiếu nại tố cáo; duy trì, tổ chức tốt công tác tiếp công dân tại trụ sở cơ quan Thanh tra Thành phố, tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo cơ quan, phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Về công tác giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo: giải quyết kịp thời, có hiệu quả theo đúng quy định  của pháp luật; kiểm tra, rà soát có phương án giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp đông người.

Hai là, tập trung thanh trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của giám đốc sở, Chủ tịch UBND cấp huyện; thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của sở, ban, ngành Thành phố tập trung vào công tác quản lý, sử dụng  vốn đầu tư công, quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, khoáng sản, tài nguyên môi trường, đầu tư xây dựng, tài chính, ngân sách, chương trình mục tiêu quốc gia; thanh tra các vụ việc theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố; thanh tra lại tính chính xác, khách quan các kết luận thanh tra của sở, UBND quận, huyện; đôn đốc, kiểm tra việc sử lý sau thanh tra. Theo kế hoạch, Thanh tra Thành phố sẽ triển khai 09 đoàn thanh tra.

Ba là, tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch của UBND Thành phố triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng, các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về công tác phòng, chống tham nhũng; tăng cường thực hiện quy định về công khai, minh bạch trên các lĩnh vực; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng nhất là công khai minh bạch hoạt động của cơ quan đơn vị, minh bạch tài sản thu nhập, chuyển đổi vị trí, cải cách hành chính…; tham mưu cho UBND Thành phố chỉ đạo triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Luật PCTN và Nghị định của chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường hoạt động quản lý nhà nước và hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Ngoài ra, về công tác xây dựng lực lượng ngành Thanh tra: tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Thanh tra, nâng cao năng lực, phẩm chất chính trị và chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và các nghiên cứu khoa học trong công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết KNTC./.

- Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 của TTTP: tải tại đây

                                                                                                                                                              Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 61
Tổng: 7.583.328

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?