Tin thanh tra

Kế hoạch công tác thanh tra năm 2017 của UBND thành phố Hà Nội
Ngày đăng 28/12/2016 | 12:00 PM  | View count: 1092

Ngày 30/11/2016, đồng chí Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND Thành phố ký ban hành Kế hoạch số 219/KH-UBND về công tác thanh tra năm 2017.

Kế hoạch xây dựng với mục đích thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, góp phần ổn định an ninh chính trị, phát triển Kinh tế - Xã hội của Thủ đô để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020. Đẩy mạnh công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, quyết định xử lý tố cáo để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thực hiện các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Việc xây dựng và triển khai kế hoạch công tác thanh tra năm 2017 bám sát hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và các nhiệm vụ của Thành phố, có trọng tâm, trọng điểm.

Đối với công tác thanh tra: Thanh tra trách nhiệm đối với Thủ trưởng các đơn vị trong công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, tập trung vào công tác quản lý quy hoạch, sử dụng đất, quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản, quản lý đầu tư xây dựng, quản láy tài chính, tài sản công..; thanh tra việc quản lý và sử dụng vốn và tài sản, cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Thành phố; thanh tra chuyên đề theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường; các sở, ban ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn, kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực theo chỉ đạo của các Bộ, Ngành Trung ương; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra và phòng ngừa tham nhũng; thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật..

Đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo: tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo ngay từ khi phát sinh tại cơ sở, nhất là các vụ đông người, phức tạp; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo có chất lượng, đúng quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn; tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài..

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, trong đó tập trung vào các nội dung: tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế để phòng, chống tham nhũng, nhất là các quy định về công khai, minh bạch trong quản lý ngân sách, đất đai, tài nguyên, tài sản nhà nước, đầu tư công..; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành, gắn với việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng; công khai, minh bạch trong hoạt động giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị theo quy định. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng; kịp thời giải quyết đơn tố cáo tham nhũng, xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý.

Đối với công tác xây dựng lực lượng ngành thanh tra, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong nội bộ”, xây dựng cơ quan thanh tra trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh xây dựng văn hóa thanh tra, đạo đức nghề nghiệp thanh tra gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư.

Trên cơ sở Kế hoạch này, căn cứ định hướng phát triển Kinh tế - Xã hội của địa phương, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành Thành phố chỉ đạo việc xây dựng Kế hoạch công tác thanh tra năm 2017 theo quy định của pháp luật; chủ động, phối hợp rà soát để xây dựng Kế hoạch tránh chồng chéo, trùng lắp; phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra theo đúng quy định./.

 

Bảo Yến

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 12
Tổng: 5.784.853

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?