Tin tổng hợp

Thanh tra thành phố công bố công khai số liệu dự toán ngân sách 2020 (30/06/2020)

Ngày 08/1/2020, Thanh tra Thành phố ban hành Quyết định số 110/QĐ-TTTP về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm ...